Skip to main content

Adaptarea Serviciilor Educaționale Adresate Elevilor și Personalului Didactic din IPT- Stagii de practică pentru elevi

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelurile competitive „Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi”.

Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 până în data de 27.11 .2023, ora 16.00.

Obiectivul specific privește îmbunătățirea calității, a caracterului inclusiv, eficientizarea și relevanța sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inlcusiv prin validarea învățării non-formale și informale. Programul vizează sprijinirea dobândirii de competențe-cheie, inclusiv antreprenoriale și digitale dar și promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie.

Bugetul Alocat Apelului de Proiecte cu Finanțare Europeană

 Finanțare Europeană

Prezentele apeluri sunt de tip competitiv, cu termen limită de depunere. Finanțarea se acordă sub formă de granturi nerambursabile.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 102.375.582,35 euro contribuție UE și contribuție națională.

Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect:

 • Valoarea eligibilă minimă a unui proiect este de 201.000 Euro
 • Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 500.000 Euro

Solicitanți/Parteneri eligibili

 • Instituții de învățământ gimnazial, liceal și profesional și postliceal (nivel ISCED 02, 03 și respectiv 04);
 • Structuri/agenții/organisme relevante, subordonate/coordonate de către Ministerul Educației;
 • Parteneri de practică publici sau privați: Angajatori; Asociații profesionale; Camere de comerț și industrie;
 • Organizații sindicale și patronale; ONG-uri (asociații și fundații);
 • Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială;
 • Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale.

Tipuri de Activități Finanțate

Activitatea 1 – Acțiuni care vizează programe de învățare la locul de muncă (activitate obligatorie)

a) Stagii de practică pentru elevii din ÎPT, inclusiv din învățământul dual, instruire practică, laborator tehnologic etc.

b) Organizarea examenelor de certificare a calificărilor profesionale în vederea creșterii calității și relevanței certificărilor pentru piața muncii prin asigurarea condiţiilor necesare pentru sprijinirea operatorilor economici și a unităților de învățământ la care se desfășoară examenele de certificare pentru desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale elevilor.

Activitatea 2: Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă (activitate relevantă)

2.1 Încheierea parteneriatelor/ convenţiilor între furnizorii de educație și formare profesională inițială (unităţi de învăţământ) şi partenerii de practică (societăţi comerciale/ structuri asociative, potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți).

2.2 Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de instruire, precum și de la unitățile de învățământ către întreprinderi/angajatori, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local

Grup-ţintă vizat de apelul de proiecte

 • Elevi din învățământul profesional și tehnic;
 • Elevi din învățământul dual

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă, la data intrării în operațiune, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 1. Grupul țintă eligibil în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte include numai persoane cu domiciliul legal în România.
 2. Au vârsta de până în 29 de ani la data intrării în operațiune;
 3. Sunt înmatriculați ca elevi în învățământul profesional și tehnic inclusiv dual la o unitate școlară din sistemul național de educație membră a parteneriatului ce implementează proiectul;
 4. Au domiciliul in regiunea/regiunile de dezvoltare vizate de proiect;
 5. Unitatea școlară unde este înmatriculat elevul este în regiunea/una din regiunile de implementare a proiectului.

Numărul minim de persoane incluse în grupul țintă, pentru o operațiune, este de 250 de persoane încadrate în categoria de grup țintă elevi din învățământul profesional și tehnic inclusiv dual.

Termen Limită de Aplicare

Pentru aceste proiecte, termenul limită de aplicare este 27 noiembrie 2023, ora 16:00.

Best Smart Consulting

Dacă ești interesat de acest program și dorești să clarifici anumite aspecte ne găsești pe email/telefon sau poți completa formularul de contact de mai jos.

Ligia Neacșu
DIRECTOR GENERAL

Mobil:  +40 722 531 496
Email: ligia.neacsu@bestsmart.ro