Skip to main content
search
0

Fonduri Europene Centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii

PRIORITATEA/FOND/OBIECTIV DE POLITICĂ/OBIECTIV SPECIFIC

 • Prioritate: P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii
 • Obiectiv specific: RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR)
 • Obiectiv specific: ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate, îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)

CALENDARUL APELULUI

 • Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 17.06.2024, ora 16.00.
 • Data închiderii apelului de proiecte este 21.10.2024, ora 16.00.

N.B.

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 48 luni (în cadrul căreia Activitatea 2 trebuie să aibă o durată de minimum 29 de luni), pentru proiectele de tip B, fără a depăși, în ambele cazuri, data limită de 31.12.2029.

SOLICITANTI ELIGIBILI

 • Furnizori de servicii sociale acreditați

NB: Furnizorii de servicii sociale sunt persoane juridice, de drept public ori privat (art. 37 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011).

Calitatea de furnizor de servicii sociale acreditat se demonstrează prin prezentarea unui certificat de acreditare, valabil la data depunerii cererii de finanțare4, emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012.

 

PARTENERI ELIGIBILI

 • Organizații neguvernamentale organizate în conformitate cu OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, care au prevăzute în statut obiective ce vizează desfășurarea de activități culturale sau/si sportive;
 • unități de cult;
 • cluburi sportive, asociații sportive, federații sportive (de ex., Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Agentia Nationala pentru Sport şi instituţiile aflate în subordine, structuri sportive);
 • Furnizori de servicii sociale acreditați.

VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ ELIGIBILĂ/NERAMBURSABILĂ A UNUI PROIECT

– Proiecte tip B, cu următoarele caracteristici:

➢   au o valoare totală maximă eligibilă pe proiect de 2.300.000,00 euro, din care:

o        maxim 1.142.600,00 euro pentru activitățile FSE+

o        maxim 1.157.400,00 euro pentru activitățile FEDR

➢   au o valoare totală minimă eligibilă a unui proiect de 201.000,00 euro

➢   sunt proiecte cu acoperire multiregională/regională/locală.

1 EURO = 4,9764   RON

GRUP ȚINTĂ VIZAT DE APELUL DE PROIECTE

In cadrul prezentului apel de proiecte grupul țintă este format din copii din zone izolate sau dezavantajate, atât din mediul urban cât si din mediul rural, respectiv:

✓   Copiii din grupurile vulnerabile, aflați în risc de sărăcie/excluziune socială/abandon școlar

Apartenența la grupul țintă se va realiza la intrarea în proiect (data la care persoana va beneficia  pentru  prima dată  de  sprijinul  oferit  prin  proiect),  prin  declarație  pe  propria răspundere a reprezentantului legal/tutorelui copilului sau a persoanelor/instituțiilor abilitate (ex. primărie, unitate de învățământ, furnizori de servicii sociale etc) și/sau prin atașarea de documente doveditoare (ex anchete sociale, evaluarea unui furnizor de servicii sociale, situație școlară etc).

Proiecte tip B:

 

Regiune        de dezvoltare

 

Indicatori de realizare

 

Valoarea          minima obligatorie per proiect

 

Indicatori de realizare FEDR

 

Regiuni        mai

puțin dezvoltate

 

Regiune       mai

dezvoltată

 

6S8 – Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau modernizate (altele decât locuințele)

 

 

200

 

Indicatori de realizare FSE+

 

Regiuni        mai

puțin dezvoltate

 

Regiune       mai

dezvoltată

 

ECO06 – Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani, UM=număr de persoane, din care:

 

260

260

 

EECO06.01 – Numărul copiilor cu vârsta sub 18

ani (Roma), UM=număr de persoane

 

26

 

6S36 – Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate, UM = număr persoane

 

260

ACTIVITATI ELIGIBILE

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții/acțiuni:

 1. Componenta finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională

Activitatea 1.  Construcția/modernizarea/reabilitarea infrastructurii pentru centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale (activitate relevantă si obligatorie)

Aceasta activitate are in vedere construcția/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii pentru  centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale.

Sprijinul FEDR se va acorda sprijin pentru dezvoltarea, dotarea cu servicii specializate și sprijinirea copiilor vulnerabili aflați în risc de sărăcie/excluziune socială/abandon școlar prin  finanțarea construcției/ modernizării/reabilitării infrastructurii pentru centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale.

Centrele multifuncționale cu dotări sportive și culturale vor oferi, într-o manieră integrată, facilități de organizare de ateliere tematice, ateliere de creație, bibliotecă, bibliotecă virtuala, săli de sport, inclusiv terenuri de sport exterioare, precum si pentru activități de schimb de experiența, tabere școlare, inclusiv cazare, masa, transport etc, facilitând astfel integrarea în comunitate, performanța școlară și dezvoltarea competențelor sociale ale copiilor vulnerabili.

Va fi finanțată atât construcția infrastructurii necesare pentru furnizarea acestor servicii, cât și renovarea infrastructurii existente și/sau dotarea cu mobilier/echipamente/alte dotări (de exemplu dotarea unui teren de fotbal, dotarea unei săli de sport, etc).

Nu se admit la finanțare proiecte care prevăd doar lucrări de întreținere și reparații curente sau/și doar dotarea cu bunuri si echipamente a centrelor multifuncționale cu dotări sportive și culturale înființate/existente, precum și proiecte care propun doar lucrări care nu necesită obținerea unei autorizații de construcție.

Centrele multifuncționale  cu dotări  sportive  și culturale vor fi accesibile persoanelor cu dizabilități.

In corelare cu valoarea asumata a indicatorul 6S8 – Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau modernizate (altele decât locuințele), la estimarea bugetului proiectului – componenta FEDR,  se va lua in calcul  un cost maxim per o unitate capacitate centru multifuncțional de 5.787,00 euro (TVA inclus)/1 capacitate.

In afara cheltuielilor cu construcția/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii pentru centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale, din alocarea FEDR pe proiect se admit lucrări si dotări cu bunuri si echipamente a construcțiilor/locațiilor/ bazelor sportive/culturale/ recreative, deținute de către solicitant sau de către partenerii din proiect, unde se pot derula activități sportive, recreative, culturale etc.

Bazele sportive/culturale/recreative pot fi parte componentă a centrelor multifunctionale cu dotări sportive și culturale sau pot fi amenajate la alte sedii/locații deținute de către solicitant sau de către partenerii din proiect.

In cazul amenajării (construcția/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii) bazelor sportive/culturale/recreative, se admit la finanțare atât lucrări care necesita obținerea autorizației/ autorizațiilor de construcție, caz in care trebuie respectate prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind elaborarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții, cat si   proiecte care prevăd lucrări care nu necesita obținerea autorizației/ autorizațiilor de construcție (întreținere și reparații curente sau/și dotarea cu bunuri si echipamente etc). In acest ultim caz, in cererea de finanțare trebuie prezentate lucrările/ dotările care urmează a fi finanțate prin proiect, precum si analiza/ analizele/ ofertele privind preturile pentru bunuri si servicii similare existente pe piața de profil.

Cerințe pentru Activitatea 1:

În elaborarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții se vor respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. De asemenea, pentru proiectele de investiţii publice, bugetul proiectului se corelează cu Devizul general al investiţiei, întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările si completările ulterioare.

 1. Pentru construirea de centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale noi se admite un cost maxim per metru pătrat de 1469,00 Euro/mp de suprafață construită desfășurată (inclusiv TVA).

Pentru construirea de centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea, unei construcții/ clădiri existente sau nefinalizate, se admite un cost maxim per metru pătrat de 1347,00 Euro/mp de suprafață construită desfășurată (inclusiv TVA).

 1. Costul per metru pătrat suprafață construită desfășurată se va calcula în funcție de valoarea totală a Devizului general al investiției, întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările si completările ulterioare.

La proiectarea construcțiilor se va respecta normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap NP 051-2012 Revizuire NP 051/2000, aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 189/2013.

Totodată, construcțiile vor respecta cel puțin standardul NZEB, respectiv clădiri cu consum de energie aproape zero eficiente, practice si concepute în acord cu prevederile Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 și ale Legii nr.372/2005 republicata la data de 23 septembrie 2020, privind performanța energetică a clădirilor.

N.B: Pentru componenta finanțată prin FEDR în vederea construcției sau modernizarea de centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale, este obligatoriu asigurarea furnizării serviciilor pe o durata de 5 ani de la efectuarea plății finale (cererea de rambursare finala) a operațiunii, și este obligatoriu să nu se modifice destinația centrelor multifuncționale.

 1. Conform prevederilor art. 11 alin. (8) din OUG nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, beneficiarii de finanțare nerambursabilă au obligația să se asigure că la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor prevăzute in proiect sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru executarea acestora.

Toate investițiile vor fi formulate în urma analizei decalajelor și a rezultatelor cartografierii infrastructurii, serviciilor și nevoilor, în domeniile ocupării forței de muncă, educației, locuințelor, sănătății, îngrijirii sociale și pe termen lung, cu un accent deosebit pe inegalitățile teritoriale, segregarea educațională și spațială și schimbările demografice.

 1. Componenta finanțată din Fondul Social European Plus

Activitatea 2. Furnizarea de servicii in cadrul centrelor multifuncționale cu dotări sportive și culturale (activitate relevanta si obligatorie)

Sub-activitatea 2.1 Identificarea zonelor izolate sau dezavantajate și realizarea analizei de nevoi (sub-activitate relevanta si obligatorie)

Având în vedere faptul că, în cadrul prezentului apel de proiecte, grupul țintă este format din copii din zone izolate sau dezavantajate, atât din mediul urban cât si din mediul rural, este  necesar ca aplicantii să justifice faptul că zonele din care provin copiii care compun grupul țintă al proiectului sunt izolate sau dezavantajate. Justificarea se va realiza fie prin utilizarea unor documente relevate deja disponibile din care să rezulte cartografierea zonelor de intervenție (de ex., Atlasul zonelor marginalizate, date existente la nivelul autorităților publice locale și centrale, studii si analize realizate la nivelul comunității pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunității, Observatorul Teritorial și rapoarte ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației   privind așezările informale etc.), fie pe baza unui studiu propriu/unei cercetări proprii care să conțină date statistice și demografice relevante.

Totodată, aplicantul va realiza o analiză de nevoi, fie pe baza unei cercetări proprii, prin utilizarea unor documente relevate deja disponibile din care să rezulte cartografierea zonelor de intervenție (de ex., Atlasul zonelor marginalizate), analiză din cadrul căreia să rezulte necesarul de servicii care vor fi adresate grupului țintă, precum si justificarea locației centrelor multifuncționale cu dotări sportive și culturale prevăzute in proiect, raportat la zona vizată prin proiect.

Subactivitatea 2.1 se derulează anterior depunerii în MySMIS2021/SMIS2021+ a Cererii de finanțare. Cheltuielile generate de implementarea acestei sub-activități sunt eligibile la rambursare doar pentru acele operațiuni care au fost selectate la finanțare și vor fi raportate în prima Cerere de rambursare transmisă după semnarea Contractului de finanțare. Cuantumul maxim al cheltuielilor rambursate pentru implementarea acestei activități este de 30.000 euro + TVA, la cursul InforEuro aferent lunii iunie 2024, respectiv 1 Euro = 4,9764 RON.

Durata de implementare a acestei sub-activități precontractuale nu se cumulează cu durata de implementare a proiectului pentru activitățile postcontractuale.

Sub-activitatea   2.2   Furnizarea   serviciilor   integrate  copiilor  aflați  în  situație  de vulnerabilitate (sub-activitate relevanta si obligatorie)

Pot fi derulate activități sportive, recreative, culturale, care nu sunt accesibile copiilor din medii defavorizate fie din lipsa unei infrastructuri corespunzătoare, a accesului limitat la astfel de servicii,  sau a posibilităților financiare.

Prin serviciile integrate furnizate în centrele multifuncționale cu dotări sportive și culturale se va susține integrarea armonioasă a copilului aflat în situație de vulnerabilitate în comunitate, prin organizarea de ateliere tematice, de creație, lectură/literatură, meșteșuguri, bibliotecă, bibliotecă virtuală, expoziții, grupuri de lucru, consiliere socială/educațională/juridică, suport școlar suplimentar, schimburi de experiența, tabere școlare, activități sportive în săli de sport și/sau terenuri de sport interioare și exterioare precum si cazare și masă pe durata desfășurării activităților, precum si alte activități/servicii sociale, după caz, care rezultă din analiza de nevoi, care pot fi organizate in aceste centre și care pot contribui in mod clar la îmbunătățirea situației copiilor vulnerabili.

Toate activitățile destinate copiilor vulnerabili trebuie sa asigure integrarea acestora in comunitate, educatie, familie si corelarea/complementaritatea cu alte servicii/facilitati existente la nivelul comunității/comunităților deservite de centrele multifuncționale cu dotări sportive și culturale (de ex., servicii de educatie de tip after-school, a doua sansa, servicii sociale pentru copii etc).  In cererea de finanțare se va prezenta modul în care în activitățile proiectului  vor  fi  atrase/implicate  structuri  ale  societății  civile,  asociații  profesionale, autoritatea publica locala si/sau structuri ale acesteia, alți parteneri relevanți pentru implementarea activităților proiectului etc.

Activitatea 2 trebuie să aibă o durată de:

➢   minimum 29 luni, în cazul proiectelor de tip B, cu precizarea că subactivitatea 2.2 se poate suprapune cu Activitatea 1.

Activitatea 3. Activitati de integrare in comunitate si in familie (activitate relevanta)

Complementar cu activitatile multidisciplinare, sportive, recreative, culturale, pot fi furnizate si urmatoarele tipuri de activitati care privesc sistemul de ansamblu comunitar/ educațional/ familial:

–   stabilirea de parteneriate/convenții de colaborare cu entitati publice sau private pentru asigurarea complementarității si integrării serviciilor oferite prin proiect cu serviciile oferite de comunitate (APL cu responsabilități în domeniu, scoală, servicii comunitare, servicii sociale  etc)

–    servicii de consiliere si educatie parentală pentru parinții/reprezentatii legali ai copiilor

–    servicii de acompaniere, consiliere socială, juridică şi de informare

–    informări si campanii cu privire la prevenirea consumului de alcool si droguri.

CHELTUIELI ELIGIBILE

 1. CHELTUIELI FEDR

A.1 Cheltuieli FEDR directe

„În cadrul prezentului apel de proiecte cheltuielile finanțate din componenta FEDR a bugetului proiectului se împart in:

➢   cheltuieli directe

➢   cheltuieli indirecte

Cheltuielile directe reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în aplicare a investiției sau a proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectiva investiție sau cu respectivul proiect.

În cadrul acestui apel de proiecte, cheltuielile directe sunt cele prevăzute in următoarele capitole/ subcapitole, din Devizul general întocmit conform HG nr. 907/2016, cu modificările si completările ulterioare:

➢   1.1 Obținerea terenului

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri în conformitate cu prevederile art. 6 din din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022.

Cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri/ exproprieri sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totala eligibila a proiectului in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

Valoarea terenurilor achiziționate, se va stabili pe baza evaluării efectuate de un evaluator, independent  de  beneficiarul  operațiunii  și  autorizat,  potrivit  prevederilor  Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme că prețul acestuia nu excedează valoarea de piață, luând în calcul caracteristicile tehnice ale imobilului. Costul de achiziție al imobilelor deja construite nu este eligibil în cadrul acestui apel.

➢   1.2 Amenajarea terenului

În această subcapitol sunt incluse cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în: demolări, demontări, dezafectări, defrișări, colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate, sistematizări pe verticală, accesuri/ drumuri/ alei/parcări/ drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuției obiectivului de investiții (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic național).

➢   1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

În această subcapitol sunt incluse cheltuieli efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor: plantare de copaci, reamenajarea spațiilor verzi, lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.

➢   1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

În această sub-categorie sunt incluse cheltuielile cu lucrările efectuate pe amplasamentul drumului pentru asigurarea devierii/protecției utilităților publice, cu scopul derulării lucrărilor aferente investiții, in condiții optime.

➢   2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

În această sub-categorie sunt incluse cheltuielile cu lucrările efectuate pe amplasamentul drumului pentru asigurarea devierii/protecției utilităților publice, cu scopul derulării lucrărilor aferente investiții, in condiții optime.

În această sub-categorie sunt incluse cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumurile de acces care se execută pe amplasamentul obiectivului de investiție delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.

➢   3.1 Studii

Se cuprind cheltuielile pentru:

-3.1.1. studii de teren: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice,

topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie;

-3.1.2. raport privind impactul asupra mediului;

-3.1.3. studii de specialitate necesare în functie de specificul investiției.

➢   3.2  Documentaţii-suport  și  cheltuieli  pentru  obţinerea  de  avize,  acorduri  și autorizaţii

Se includ cheltuielile pentru:

– obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

– obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;

– obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;

– obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă;

– întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;

– obţinerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

– obținerea avizelor de protecție civilă/PSI;

– alte avize, acorduri şi autorizaţii.

➢   3.3 Expertizare tehnică

Sunt incluse cheltuielile pentru expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică.

➢   3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, auditul pentru siguranţă rutieră

➢   3.5 Proiectare

– 3.5.3. studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și deviz general;

– 3.5.4. documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției);

– 3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;

– 3.5.6. proiect tehnic si detalii de execuţie.

➢   3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie

➢   3.7 Consultanţă

– 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii.

Cheltuielile aferente managementului de proiect pentru obiectivul de investiții sunt subsumate activităților de construcție, reabilitare/modernizare centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii și nu sunt asociate/ nu fac parte din cheltuielile cu managementul de proiect, așa după cum sunt prevăzute acestea în cadrul cheltuielilor de tip FSE+.

➢   3.8 Asistenţă tehnică

NB: Cheltuielile cumulate de la subcapitolele 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7 si 3.8 pot fi în limita maxima a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile finanțate în cadrul capitolului 4 „Cheltuieli pentru investiția de bază”.

➢   4.1 Construcții și instalații

Cuprinde cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție, conform cu descrierea activităților eligibile din ghidul specific și a celorlalte condiții de eligibilitate din ghidul specific.

Cheltuielile din cadrul acestei subcategorii, sunt detaliate de proiectant in cadrul subcapitolului 4.1 – Construcții și instalațiile aferente acestora conform HG 907/2016, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități de instalații, în funcție de tipul și specificul obiectului.

Proiectantul va delimita obiectele de construcții din cadrul obiectivului de investiții și va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.

Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție se regăsesc în devizul pe obiect.

➢   4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.

➢   4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.

➢   4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.

➢   4.5 Dotări

In această sub-categorie sunt incluse cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție. Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind necesitatea şi oportunitatea finanţării acestora.

In această sub-categorie sunt incluse cheltuielile pentru echiparea şi dotarea specifică funcţiunii obiectului de investiții, în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare.

➢   4.6 Cheltuieli cu active necorporale

Aceste cheltuieli sunt incluse în devizul general al proiectului la linia 4.6. Active necorporale. Sunt incluse cheltuieli aferente activelor necorporale necesare proiectului aferente activităților eligibile menționate în secțiunea 5.2.2 Activități eligibile. Cuprinde cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.

➢   5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții-montaj,  din punct  de vedere tehnologic și organizatoric. Se prevăd cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier:

-vestiare/barăci/spatii de lucru pentru personalul din șantier; platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; grupuri sanitare; rampe de spălare auto; depozite pentru materiale; rețele electrice de iluminat și forță; căi de acces auto; branșamente/racorduri la utilități; împrejmuiri; pichete de incendiu; cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 „Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială” din structura devizului general.

➢   5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții-montaj,  din punct  de vedere tehnologic  și  organizatoric,  după cum urmează: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier; taxe de amplasament; închirieri semne de circulație; întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere; contractele de asistență cu politia rutieră; contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare; taxe depozit ecologic; taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor.

➢   5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute

Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.

Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute

la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:

 1. a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiţii;
 2. b) 20% în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la construcţie existentă.

➢   7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget

Aceste cheltuieli se vor include, dacă este cazul, în limita a 15% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1 din devizul general.

➢   7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ

Aceste cheltuieli se vor include, dacă este cazul, în limita a   5% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1 din devizul general.

 1. La includerea, dacă este cazul, a cap. 7 „Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ“, in Devizul general, se va avea in vedere îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute la art. II din HG nr. 1.116/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

A.2 Cheltuieli FEDR indirecte

Cheltuielile indirecte sunt cheltuielile din Devizul general întocmit conform HG nr. 907/2016, cu modificările si completările ulterioare, care nu se încadrează în categoria cheltuielilor directe, așa după cum sunt prezentate acestea din urma la punctul A1 de mai sus.

Cheltuielile FEDR indirecte sunt decontate în procent fix de 7% din cheltuielile efectuate din componenta de finanțare FEDR din bugetul proiectului.

Încadrarea cheltuielilor pe categorii și subcategorii bugetare în sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+, se va face în baza Matricei de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției ( Anexa 10).”

Cheltuielile din componenta FEDR efectuate anterior depunerii cereri de finanțare sunt eligibile dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate stipulate în prezentul Ghid și dacă nu sunt efectuate înainte de 01.01.2021 în conformitate cu prevederile art. 63 alin (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

 1. CHELTUIELI FSE+

Cheltuielile FSE+ sunt eligibile în limita a maximum 49,68% din valoarea totala eligibilă a proiectului, pentru proiecte de tip B.

DOCUMENTE OBLIGATORII

1) La cererea de finanțare, solicitantul va anexa Declarația unică și documentele justificative, documente suport și anexele obligatorii prevăzute în Ghidul Solicitantului – Conditii generale si in  Ghidul  Solicitantului  –  Conditii  specifice, necesare  pentru  etapa de  evaluare  tehnico- financiară a proiectului.

2) Documentația tehnico-economică:

 1. Pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizica de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanțare

❖  Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție / SF cu elemente de DALI, după caz (element de eligibilitate)

La depunerea cererii de finanțare, documentația tehnico-economică trebuie sa fie cel puțin (element de eligibilitate) la stadiul de Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție / SF cu elemente de DALI, după caz, elaborate în conformitate cu  legislația relevantă, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

În documentația tehnico-economică minim solicitată la depunerea cererii de finanțare, trebuie să se menționeze durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Ȋn cazul în care Proiectul tehnic de execuție a fost întocmit și recepționat, acesta se va anexa la Cererea de finanțare, va fi verificat conform Anexei 12 Grila verificare PTE, urmând ca evaluarea tehnică și financiară să aibă în vedere toate documentațiile tehnico-economice depuse. În acest caz, cererea de finanțare va fi punctată suplimentar. Nu este obligatoriu (nu este condiție de eligibilitate) ca PTE să fie depus odată cu cererea de finanțare.

 1. Conform prevederilor de la art. 5 alin. (4) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, elaborarea proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico- economici şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare a executării lucrărilor. Ca urmare, în cazul în care documentația tehnico-economică este depusa la faza de Proiect tehnic de execuție, este obligatoriu să se transmită și Autorizaţia de construire/desfiinţare a executării lucrărilor, aferenta obiectivului de investiții vizat prin proiect, autorizație valabilă la data depunerii cererii de finanțare.

În cazul in care aplicantul depune documentația tehnico-economică la faza de Proiect tehnic, fără autorizaţie de construire/desfiinţare a executării lucrărilor, se consideră ca documentația tehnico-economică este la faza de SF/DALI/ SF cu elemente de DALI și va fi verificată conform Anexei 11, așa după cum se verifică și documentațiile tehnico-economice depuse la faza de SF/DALI/ SF cu elemente de DALI.

Ȋn cazul în care Proiectul tehnic de execuție nu a fost întocmit până la depunerea cererii de finanțare, acesta se va prezenta in termen de cel mult 6 luni de la data semnării Contractului de finanțare, împreună obligatoriu cu Anexa 7. În situații excepționale, argumentate de către beneficiarul finanțării, termenul de 6 luni poate fi prelungit cu maxim 3 luni, cu aprobarea AM PoIDS/OI. Ȋn cazul în care Proiectul tehnic de execuție nu a fost transmis catre AM/OI in termen de cel mult 6 luni sau 9 luni, după caz, de la data semnării Contractului de finanțare, acesta din urmă se reziliază de drept.

Ȋn cazul în care Contractul de lucrări aferent obiectivului de investiții vizat prin proiect, corespunzator PTE, este semnat până la depunerea cererii de finanțare (iar execuția lucrărilor nu a fost demarată), pe lângă Proiectul tehnic de execuție se va anexa și Contractul de lucrări, urmând ca evaluarea tehnică și financiară să aibă în vedere toate documentațiile tehnico- economice depuse. Si în acest caz, cererea de finanțare va fi punctată suplimentar. Nu este obligatoriu (nu este condiție de eligibilitate) ca la depunerea cererii de finanțare să se depună și Contractul de lucrări.

Se vor avea în vedere urmatoarele conditii:

–         Documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitie anexata la cererea de finantare    (SF/DALI/    SF    cu    elemente    de    DALI/    PTE)    nu   trebuie    sa    fi    fost elaborata/revizuita/reactualizata cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finantare.

–         Devizul  general  aferent  documentatiei  tehnico-economice  anexate  la  cererea  de finantare (SF/DALI/ SF cu elemente de DALI/PTE) nu trebuie sa fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finantare.

–         Partea desenata aferenta documentatiei tehnico-economice se depune scanat, în fisiere tip pdf, si va prezenta cartusul semnat conform prevederilor legale.

 1. Conform prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, privind formatul documentatiei tehnico-economice, toate documentele SF/DALI/ SF cu elemente de DALI/PTE trebuie să fie înregistrate si datate de către emitent (dată calendaristică de forma zi/lună/an).

Imunizarea la schimbarile climatice este un proces care integreaza masurile de atenuare a schimbarilor climatice si masurile de adaptare la schimbarile climatice în dezvoltarea proiectelor de infrastructura.

Aceasta presupune:

 1. In etapa analizei de opțiuni – integrarea in analiza si decizia asupra opțiunii preferate (pe lângă considerentele tehnice, economice, de mediu, etc.) si a considerentele legate de impactul opțiunilor din punctul de vedere al (i) atenuării si (ii) vulnerabilității față de schimbările climatice;
 2. In etapa detalierii/proiectării opțiunii preferate – integrarea masurilor adecvate pentru (i) atenuarea si (ii) adaptarea (in măsura in care este necesara) la schimbările climatice.

Prin urmare aceste aspecte vor fi integrate în documentațiile tehnico-economice.

 1. Pentru proiectele pentru care execuția de lucrări a fost demarată, iar proiectele nu s-au încheiat din punct de vedere fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare

La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa, în mod obligatoriu următoarele documente:

– Autorizaţia de construire;

– Procesul verbal de recepție parțială a lucrărilor (procese verbale pe faze determinante);

– Raportul privind stadiul fizic al investiţiei (Anexa 8) asumat de către reprezentantul legal al

solicitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor;

– Devizul detaliat, întocmit conform legislației în vigoare, al lucrărilor executate şi plătite, al lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate;

– Contractul de lucrări, încheiat după data de 01.01.2021, inclusiv actele adiționale;

– Proiectul tehnic de execuție, însoțit de SF/SF cu elemente de DALI/DALI;

Pentru acest tip de proiecte nu se mențin cele două cerințe valabile pentru situația anterioară, cu privire la termenele de elaborare/revizuire/reactualizare a Proiectului tehnic și nici cea cu privire la termenul de actualizare a Devizului general.

Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanțare, în termen de 30 de zile de la contractarea proiectului, se va transmite către AM, în format electronic, scanat, documentația de achiziție a contractului de lucrări încheiat.

În cazul lucrărilor de intervenții la construcții existente se va anexa și expertiza tehnică iar în cazul construcțiilor noi se vor anexa studiile de teren.

Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, sunt eligibile la finanțare doar acele proiecte al căror obiect de investiții îl constituie construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea de centrelor multifuncționale cu dotări sportive și culturale, după caz.

3) Devizul general aferent documentatiei tehnico-economice anexate la cererea de finantare (SF/DALI/ SF cu elemente de DALI/PTE).

4) Hotărârea/ decizia de aprobare a documentație tehnico-economică (SF/ DALI / SF cu elemente de DALI /PTE) și a indicatorilor tehnico-economici. Se va anexa Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, cu modificările și completările ulterioare, pentru cea mai recentă documentație anexată la cererea de finanțare (SF/DALI/ SF cu elemente de DALI/ PTE), împreună cu toate anexele la respectiva hotărâre.

În cazul în care la cererea de finanțare se anexează o documentație tehnico-economică actualizată, hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi anexată pentru documentația actualizată, inclusiv modificările și completările ulterioare, iar dacă se menționează în conţinutul acesteia modificarea unei hotărâri anterioare, atunci se va anexa și hotărârea inițială care a fost modificată.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat,  hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi depusă de către toţi partenerii.

În cazul în care acesta nu corespunde decât parţial, se va solicita în perioada de contractare emiterea unei noi hotărâri care modifică/rectifică documentul inițial.

5) Certificatul de urbanism si Autorizatia de construire (acolo unde este cazul);

Dacă este emisă Autorizația de construire nu se mai depun documentele de proprietate cu excepția situației in care dreptul asupra obiectului de investiție este reprezentat de un drept de administrare, caz in care solicitantul va anexa si documentul care atesta existența acestui drept pentru dovada menținerii pe perioada de durabilitate a investiției.

Este obligatorie anexarea la cererea de finanțare a certificatului de urbanism pentru proiectele de investiţii care prevăd lucrări de construcţie. Certificatul de urbanism anexat cererii de finanţare trebuie să fie cel eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul de investiţii aferent cererii de finanțare depuse și trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanţare.  Singura excepție cu privire la termenul de valabilitate a certificatului de urbanism la data depunerii cererii de finanțare este anexarea inclusiv a  autorizației de construire, în termen de valabilitate, eliberat în vederea realizării investiției aferente proiectului.

Dacă la cererea de finanţare se depune inclusiv un contract de lucrări, se va anexa obligatoriu și autorizaţia de construire aferentă proiectului de investiţii, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de finanţare. Dacă este cazul, în această situaţie în care se depune inclusiv un contract de lucrări, pentru proiectele ce cuprind lucrări de demolare a unei construcţii existente pe terenul obiect al investiţiei, se va anexa inclusiv autorizaţia de demolare şi avizele/ acordurile aferente.

Dacă cererea de finanţare se depune la faza de PTE, acesta va fi insotita si de documentația tehnico-economică la faza de SF/DALI/SF cu elemente de DALI, fiind necesara atașarea Autorizației de construire a investiției, inclusiv Certificatul de urbanism cu avizele aferente.

În ceea ce priveşte avizele/acordurile, pentru proiectele pentru care execuţia de lucrări nu a fost demarată, se vor atașa avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, obținute până la data depunerii cererii de finanțare.

Pentru proiectele/ obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare, iar investițiile nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral, se vor depune toate avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.

6) Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisa de autoritatea pentru protectia mediului sau adresa autoritatii privind protectia mediului de clasare a notificarii în conformitate cu legislatia în vigoare cu modificarile si completarile ulterioare (în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice cu completarile si modificarile ulterioare):

 1. Pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanțare, la cererea de finanțare se anexează documentul emis în urma parcurgerii etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau clasarea notificării. Transmiterea Deciziei etapei de evaluare inițială nu este acceptabilă, in cazul in care respectiva decizie NU este de clasare a notificării ci de inițiere a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
 2. Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, și care nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare, se va anexa doar decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului.

7)       Fundamentarea rezonabilității costurilor

Pentru echipamentele și/sau lucrările prevăzute a se finanța prin prezentul proiect se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent. Documentele ce fundamentează costurile pot fi oferte de preț echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective. Responsabilitatea stabilirii nivelului costurilor si a rezonabilității acestora este in sarcina proiectantului, acesta urmând să anexeze documentele care au stat la baza fixării preţurilor unitare din listele de cantităţi/echipamente. Se va completa Anexa 7 Nota privind încadrarea în limitele de proprietate si in standardele de cost la prezentul Ghid, semnată de către proiectant si de catre reprezentantul legal al solicitantului/liderului de proiect.

In cazul in care cererea de finantare se depune la stadiul de Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție / SF cu elemente de DALI, Anexa 7 se va transmite odată cu transmiterea PTE.

8)       Lista de bunuri, lucrari, servicii

Se va anexa lista pentru echipamente/ dotări și/sau lucrări și/sau servicii, evidenţiindu-se cele două tipuri de cheltuieli (eligibile/neeligibile), cu menţionarea preţurilor acestora, iar informațiile vor fi corelate cu bugetul proiectului.

Se va utiliza Anexa 6 – Lista de bunuri, lucrări, servicii.

9)       Raport de audit energetic inclusiv Fisa de analiza termica si energetica a clădirii, respectiv Certificatul de performanță energetică (pentru fiecare clădire), elaborate conform legislației în vigoare, dacă este cazul (nu este necesar pentru construcții noi).

10) Analiza de nevoi in conformitate cu prevederile secțiunii 5.2.2 din prezentul Ghid al Solicitantului Condiții Specifice.

11) Documente care atestă încadrarea in categoriile de solicitanți eligibili după cum urmează:

❖ certificat de acreditare, valabil la data depunerii cererii de finanțare, emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012.

12) Acordul de parteneriat, daca este cazul.

13) Nota justificativa privind valoarea adăugată a parteneriatului, daca este cazul

14) Procedura de selecție a partenerilor din sectorul privat, in cazul solicitanților entități finanțate din fonduri publice

15) CV Manager de proiect și documente suport care atestă educația și experiența profesională specifică

16) CV Coordonator proiect partener și documente suport care atestă educația și experiența profesională specifică

17) Documente care să demonstreze experiența relevantă în domeniul activităților desfășurate în proiect de solicitant/parteneri.

Status finantare: ACTIVA

Global Sections

Documente Utile

Perioada de depunere proiect:
17.06.2024, ora 16.00 – 21.10.2024, ora 16.00
Program
Programul Incluziune si Demnitate Sociala
Close Menu