Skip to main content
search
0

Achiziții publice

 

Cursul este gândit pe capitole și subcapitole, parte teoretică și practică/aplicată și se adresează:

 • Personalului cu studii superiare, cu atribuții în domeniul achizițiilor publice, din cadrul autorităților contractante sau a societăților private ce participa în calitate de candidați/ofertanți la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice.

Astfel, sunt avuți în vedere:

 • Funcționarii publici sau personalul contractual implicați/implicat în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice, precum: experți achiziții publice, manageri departamente de achiziții publice, juridice, financiare;
 • Specialiștilor din sistemul privat, încadrați în departamentele responsabile pentru pregătirea și participarea societăților la procedurile de atribuire inițiate de autaritatile contractante;
 • Beneficiarii fondurilor nerambursabile care au atribuții în cadrul procesului de realizare a achizițiilor, conform prevederilor legale în vigoare.

La finalul cursului participanții vor fi capabili să:

 • Identifice entitățile care fac parte din sistemul achizițiilor publice și modul în care pot interacționa cu acestea
 • Distingă între acțiunile legale și cele abuzive ale entităților care acționează în sistemul achizițiilor publice;
 • Identifice legislația aplicabilă;
 • Ințeleaga principiile care guvernează cheltuirea banilor publici, precum și principiile care guvernează realizarea achizițiilor publice;
 • Aplice în cadrul autorității contractante elementele de planificare strategică în domeniul achizițiilor publice;
 • Cunoască etapele procesului de achiziție publică;
 • Identifice în ce etapă a procesului de achiziție publică intervin atribuțiile pe care le exercită
 • Identifice factorii interesați pentru fiecare etapă a procesului și modul în care aceștia pot fi administrați;
 • Ințeleagă raționamentul care trebuie urmat atunci când se stabieste o nevoie în cadrul autorității;
  contractante;
 • Intocmescă un referat de necesitate pentru necesitățile identificate în cadrul activității proprii;
 • Identifice elementele de realizare a unei cercetări de piață;
 • Aleagă modalitatea de achiziție în mod corespunzător
 • Intocmesca un PAAP
 • Elaboreze o documentație de atribuire (întocmirea unui caiet de sarcini în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, pe baza specificațiilor tehnice transmise de beneficiarul achiziției (departamentul de specialitate care a identificat nevoia, elaborarea/analiză modelelor de contract,
  elaborarea fișei de date/instrucțiunilor pentru ofertanți, elaborarea DUAE și a formularelor, a strategiei de contractare)
 • Evalueze oferte și  intocmesca documentele aferente procesului de evaluare (răspunsuri la solicitări de clarificare, solicitări de clarificare, comunicări, procese verbale evaluare, raportul procedurii, comunicări finale, notificări prelungiri perioade, anulare procedura etc, puncte de vedere lacontestații/plângerii)
 • Stabilescă ofertele admisibile, inacceptabile, neconforme, inadecvate;
 • Identifice substantialitatea sau nesubstantialitatea unei modificări de contract pe parcursul derulării acestuia
 • Asigure publicitatea procedurilor de atribuire.
Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune

Tematică generală

Ziua I Sistemul achizitiilor publice

Sistemul achizitiilor publice:

 • Instituții implicate și rolul acestora
  (sau cui putem să ne adresam și cum ne poate ajuta fiecare instituție implicată)
 • Legislatie aplicabilă, la nivel național și european/international – implicații
  (ce legislație se aplică și care prevalează; contractele cu finanțare europeană au alte reguli?)
 • Principiile în achizitii publice
 • Orientarea eco în achizitii publice (obligații legale)

Procesul de achiziție publică

 • Programul anual al achizitiilor publice
 • Referatul de necesitate (cu atașament specificații tehnice/caiet de sarcini)
 • Achiziția directă/Procedurile de atribuire
 • E-FORMS

ZIUA II Derularea procesului de achiziție publică

Derularea procesului de achiziție publică

 • Etape, drepturi și obligații

Finalizarea procesul de achiziție publică

 • Contract
 • Acord-cadru
 • Sistem dinamic de achiziție

Confidențialitate și conflict de interese

 • Dialogul cu ofertantii (inainte de initiere si pe parcursul procedurii – drepturi si obligatii)
 • Conflict de interese

ZIUA III Derularea contractului

Derularea contractului

 • Derularea contractului – implicații litigii
 • Documentul constatator și respingerea ofertelor
 • Contestații

Modificarea contractului/acordului-cadru/SAD

Performanța achiziției

Durata cursului

Cursul se va desfasura fizic, orele 10.00-17.00, in incinta Capital Plazza Hotel Bucuresti

Prima sesiune de curs: 22-24 Martie 2024

4 ore/zi teorie/spete
2 ore /zi practica
2 ore/zi discutii, dezbaterii, intrebari si raspunsuri

 • Tematica poate fi adaptată în funcție de necesități și așteptări

Gabriela Alcea Stănilă

Învață esența achizițiilor publice de la un Director supervizare sistem ANAP!

Director la Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, și-a început cariera în domeniul reglementării achizițiilor publice în 2008, în cadrul Autorității Naționale de Reglementare şi Monitorizare a Achizițiilor Publice (în prezent Agenția Națională pentru Achiziții Publice – ANAP), continuând cu activitatea de control a achizițiilor și apoi coordonator al structurilor de achiziții publice din Ministerul Finanțelor Publice şi Ministerul Fondurilor Europene.

Calendar Cursuri

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesioniști!

Close Menu