Skip to main content

Curs Elemente Esențiale Privind Ajutorul de Stat

Puține persoane cunosc faptul că apariția reglementărilor în domeniul ajutorului de stat, acum mai mult de 50 de ani, se datorează subvenționării excesive acordate sectoarelor cărbunelui şi oțelului în perioada celui de-al doilea război mondial.
Astfel, o dată cu înființarea Comunității Europene a Cărbunelui şi Oțelului, prin Tratatul de la Paris din 1951, a fost inserată o prevedere prin care se stipula că este interzisă acordarea de ajutoare de stat.
Conceptul controlului supranațional al măsurilor de sprijin acordate mediului de afaceri de către Statele Membre a fost introdus prin Tratatul de la Roma, fiind unul dintre instrumentele construcției Pieței Interne. O dată cu dezvoltarea Pieței Interne, controlul ajutoarelor de stat a căpătat o importanță din ce în ce mai mare.

Astfel, dacă în anii ’70 existau doar 13 decizii de recuperare în acest domeniu, până la sfârşitul anilor ’80 au fost emise 111 decizii de recuperare a ajutoarelor de stat.

Ajutoarele de stat reprezintă beneficii financiare sau avantaje acordate de către guvern unei anumite companii sau industrie în scopul stimulării sau sprijinirii activităților economice. Aceste ajutoare pot lua diverse forme, cum ar fi subvenții, scutiri de impozite, împrumuturi preferențiale sau alte facilități financiare.

Ajutoarele de stat pot fi acordate pentru diverse motive, cum ar fi susținerea industriei locale, promovarea inovației, crearea de locuri de muncă sau protejarea mediului. Cu toate acestea, există reguli și reglementări stricte referitoare la acordarea ajutoarelor de stat pentru a asigura transparența, concurența corectă și utilizarea eficientă a resurselor publice.

Fiecare țară are propriile sale programe și politici de ajutoare de stat, iar acestea pot varia în funcție de domeniul economic și de obiectivele guvernului.

Pentru a fi cu adevărat util, acest curs privind elementele esențiale privind ajutoarele de stat abordează următoarele aspecte cheie:

1. Legislația și Reglementările: O prezentare detaliată a legislației și reglementărilor relevante în domeniul ajutoarelor de stat, inclusiv normele internaționale și naționale.

2. Tipuri de Ajutoare: Explicarea diferitelor tipuri de ajutoare de stat disponibile, cum ar fi subvențiile, scutirile de impozite, împrumuturile preferențiale etc., și condițiile de eligibilitate asociate fiecăruia.

3. Procedurile de Aplicare și Aprobare: Ghidarea participanților prin procesul de aplicare pentru ajutoarele de stat, inclusiv completarea cererilor, depunerea documentației și obținerea aprobării.

4. Impactul Fiscal: Analiza impactului fiscal al ajutoarelor de stat asupra companiilor și a economiei în general, precum și strategiile de gestionare a implicărilor fiscale.

5. Concurența și Reguli Antitrust: Explicarea regulilor și reglementărilor privind concurența și practicile antitrust în contextul ajutoarelor de stat pentru a evita distorsiunile pieței.

6. Monitorizarea și Raportarea: Instruirea participanților în procesul de monitorizare a utilizării ajutoarelor de stat și raportarea corespunzătoare conform cerințelor legale.

7. Studii de Caz și Exemple Practice: Prezentarea studiilor de caz și a exemplelor practice relevante pentru a ilustra modul în care ajutoarele de stat sunt aplicate în diferite contexte și impactul lor asupra beneficiarilor.

8. Etica și Transparența: Abordarea aspectelor legate de etica în acordarea și utilizarea ajutoarelor de stat, precum și importanța transparenței în procesul de acordare a acestora.

9. Actualizări și Tendințe:  Furnizarea de informații actualizate despre schimbările legislative, tendințele în materie de ajutoare de stat și exemple de bune practici din diverse sectoare și țări.

Apreciem ca abordarea acestor aspecte cheie ar permite participanților să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare pentru a naviga în mod eficient în domeniul ajutoarelor de stat și pentru a beneficia în mod corespunzător de oportunitățile oferite de acestea.

Agenda Curs Elemente Esențiale Privind Ajutorul de Stat

Sesiunea 1: Introducere

1.1. Economia de piață și rolul concurenței
1.2. Eșecul piețelor și necesitatea intervenției statului
1.3. Concepte fundamentale privind ajutorul de stat

Sesiunea 2: Analiza Oportunității Acordării Ajutoarelor de Stat

2.1. Elementele esențiale ale analizei de oportunitate
2.2. Reglementări comunitare în domeniul ajutorului de stat
2.3. Reglementări naționale relevante

Sesiunea 3: Surse de Informații și Colaborare

3.1. Surse de informații în domeniul ajutorului de stat
3.2. Colaborarea dintre Consiliul Concurenței și autoritățile publice locale

Sesiunea 4: Definirea și Evitarea Incidenței Ajutorului de Stat

4.1. Definirea ajutorului de stat
4.2. Modalități de evitare a incidenței ajutorului de stat
4.3. Ajutorul de stat direct și indirect

Sesiunea 5: Evaluarea Proiectelor de Infrastructură

5.1. Concepte și definiții în domeniul ajutorului de stat
5.2. Tipuri de proceduri în domeniul ajutorului de stat
5.3. Ajutorul ilegal, incompatibil și utilizat abuziv

Sesiunea 6: Consecințe și Recuperare

6.1. Consecințele acordării ajutoarelor ilegale/incompatibile
6.2. Principiul Deggendorf și recuperarea ajutoarelor

Sesiunea 7: Scheme și Reglementări Specifice

7.1. Elemente obligatorii ale unei scheme de ajutor
7.2. Ajutorul de minimis – concept și regula de minimis
7.3. Exceptarea de la notificare – principii GBER

Sesiunea 8: Servicii de Interes Economic General

8.1. Serviciul public și necesitatea sa
8.2. Principiul Altmark și reglementări specifice

Sesiunea 9: Legea 51/2006 și OUG 77/2014

9.1. Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
9.2. OUG 77/2014 – avizarea ajutoarelor de stat

Sesiunea 10: Monitorizare și Control

10.1. Raportarea ajutoarelor de stat
10.2. Recuperarea ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv
10.3. RegAS – Reglementări naționale și flux de încărcare a datelor

ALEXANDRU Maria

Experienţa profesională:

 • Director la Direcția Industrie și Energie
 • Director, Direcția Autorizare Ajutor de Stat
 • Director, Direcţia Cercetare-Sinteze
 • Director General Adjunct, Direcţia Generală Sinteză, Metodologie, Inventariere şi Raportare a Ajutoarelor de Stat
 • Şef Serviciu Oficiul Concurenţei
 • Economist, Direcţia Generală Sinteză, Studii, Metodologie şi Administrarea Sistemului Informaţional, Departamentul Preţuri şi Concurenţă din cadrul Ministerului de Finanțe

Perioada 1976-1980

 • Calificarea/Diploma: Economist: Nivelul de calificare a formei de învăţământ/ formare: Licenţă
 • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ furnizorul de formare: Academia de Studii Economice, Facultatea Relații Economice Internaționale, Bucuresti

 

Perioada 2005-2006

 • Calificarea/Diploma: Master în Administraţie Publică şi Acquis Communautaire
 • Nivelul de calificare a formei de învăţământ/ formare: Master
 • Numele si tipul institutiei de invatamant/ furnizorul de formare: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucuresti

Perioada 2002-2011

 • Calificarea/Diploma: Doctorand în ştiinţe economice
 • Nivelul de calificare a formei de învăţământ/ formare:  Doctor în economie – iunie 2011
 • Numele şi tipul institutiei de învăţământ/ furnizorul de formare: ASE Bucureşti

Alte Seminarii:

 • Martie 2003 – Seminar privind politica concurenței, OECD, Vienna (2 săptămâni)
 • Iunie 2002 – Vizită de studiu la Centrul de Comunicații al UPS- Viena
 • Mai 2002 – Vizită de studiu la Autoritatea de concurență din Germania (o săptămână)
 • Mai 2002- Vizită de studiu la Parlamentul European și la Comisia Europeană (o săptămână)
 • Decembrie 1998 – Seminar privind Politica Concurenței, OECD, Sofia (1 săptămână)
 • Mai 1998 – A patra Conferință pe problemele de concurență ale țărilor din Europa Centrală și de Est, organizată de Comisia Europeană la Bratislava
 • Decembrie 1997 – Seminar privind ajutorul de stat, Comisia Europeană – TAIEX, Bruxelles (5 zile)
 • Octombrie 1997 – Seminar pe probleme de concurență, OECD, București (3 zile)
 • Februarie 1997 – Seminar privind Politica Concurenței, OECD, Viena (2 săptămâni)

Un curs privind elementele esențiale privind ajutoarele de stat ar putea fi util pentru mai mulți participanți, inclusiv:

1. Manageri și Antreprenori: Persoanele care conduc afaceri sau antreprenori care doresc să înțeleagă cum pot beneficia de ajutoarele de stat pentru a-și sprijini activitatea și dezvoltarea.

2. Profesioniști în Domeniul Afacerilor: Consultanții, contabilii și alți profesioniști din domeniul afacerilor care doresc să ofere consiliere clienților lor cu privire la modalitățile de accesare a ajutoarelor de stat.

3. Funcționari Guvernamentali: Angajații din administrația publică responsabili de elaborarea, implementarea sau monitorizarea politicilor de ajutoare de stat.

4. Studenți și Cercetători: Persoanele care studiază domeniul afacerilor, economiei sau dreptului și care doresc să își lărgească cunoștințele despre politicile guvernamentale privind ajutoarele de stat.

5. Reprezentanți ai Organizațiilor Non-Guvernamentale: Persoanele care lucrează în organizații non-guvernamentale interesate de impactul social și economic al ajutoarelor de stat și de modul în care acestea pot fi utilizate în beneficiul comunităților.

Un astfel de curs ar putea acoperi aspecte precum regulile și reglementările aplicabile, modalitățile de aplicare pentru ajutoare, implicațiile fiscale, etica în acordarea și primirea ajutoarelor, precum și exemple de bune practici și studii de caz relevante.

Calendar Cursuri

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesionişti!