Skip to main content

Prevenirea Neregulilor proiectelor finanţate UE

Dacă faci parte din echipele de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene şi nu numai, cu siguranţă te interesează şi să înţelegi care ar putea fi acele nereguli/ greşeli care pot genera corecţii financiare.

Rezilierea contractelor de finanțare încheiate determină, atunci când au fost efectuate plăți eronate în contul beneficiarului, restituirea acestora în cuantumul și la termenele stabilite prin contract. Beneficiarul este întreptățit să fie notificat ca urmare a deciziei luate de către finanțator, iar restituirea fondurilor nerambusabile trebuie să se facă, în unele situații, într-un termen de doar cinci zile. Contractul de finanțare prevede toate situațiile în care beneficiarul poate fi obligat să restituie, în întregime sau parțial, ajutorul nerambursabil încasat, ca urmare a constatării unor nereguli în implementarea proiectului.

Neregulă înseamnă „orice încălcare a dreptului Uniunii sau a dreptului național în legătură cu aplicarea sa care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic implicat în implementarea fondurilor structurale și de investiții europene, care are sau ar putea avea ca efect un prejudiciu la adresa bugetului Uniunii prin imputarea unei cheltuieli necorespunzătoare bugetului Uniunii”, conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile europene.

La finalul cursului participanții vor dobândi si/sau isi vor completa cunoștințe despre ce obligații și responsabilități sunt în sarcina unei Autorități de Management în perioada de accesare a fondurilor europene, gestionarea fondurilor, implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene, precum și în perioada de durabilitate a proiectelor implementate.
Totodată participanții la curs vor cunoaște care este procesul de constatare a neregulilor și/sau fraudelor,emiterea actelor prin care se impun corecții financiare sau cheltuieli neeligibile precum și procesul de recuperare și urmărire a creanțelor bugetare de recuperat.
Pe tot parcursul cursului se va pune accent pe măsuri de prevenire a neregulilor și a fraudelor, obligație a autorității de management la toate nivelurile și în toate etapele de gestionare a fondurilor europene.
Prevenția este cea mai puternică și eficientă  măsura prin care protejăm fondurile europene nerambursabile și prin care scădem riscul de a exclude de la finanțare integral sau parțial acele cheltuieli care nu respectă condițiile de legalitate, regularitate sau conformitate.

Cursul se adresează funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul instituțiilor și autorităților publice precum și celor care sunt interesați sau implicați în protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene.
Cursul este destinat personalului cu atribuții în prevenirea neregulilor și fraudelor, în constatare nereguli, raportare și recuperare debite stabilite în baza actelor emise de autoritatea de management.
Totodată cursul se adresează și celor care doresc ca în viitor să fie implicați profesional în activitatea de prevenire, constatare, gestionare nereguli și fraude apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale.
Cursul se dorește a fi unul interactiv, pe parcursul căruia să se prezinte și analizeze diverse spețe preluate din istoricul celor două perioade de finanțare la nivel national, să se prezinte și să se interpreteze informații din diverse studii legate de gestionarea fondurilor nerambursabile la nivel national și la nivelul UE.

Curs Competențe Antreprenoriale

Tematica

  • Prezentarea sistemului de gestionare și control al fondurilor europene. Instituții implicate la nivel UE și la nivel național.Cadrul legal și instituțional național.
  • Prevenirea apariției neregulilor și a fraudelor, obligație a Autorităților de Management și a fiecărui Solicitant/Beneficiar în parte.
  • Controale de gestiune bazate pe analiză de risc, obligație și noutatate pentru actuala perioadă de finanțare 2021-2027.
  • Constatarea neregulilor și/sau a fraudelor. Cine și când poate constata raportat la depunerea cererilor de finanțare, implementarea contractelor de finanțare și durabilitatea unui proiect.
  • Tipuri de acte emise de Autoritatea de Management prin care se pot stabili măsuri / corecții financiare/ cheltuieli neeligibile.
  • Stabilirea creanțelor bugetare și recuperarea debitelor. Procedura de contestare.Urmărirea creanțelor până la inchiderea lor – plată voluntară, recuperare, instanță. Măsuri dispuse prin hotărâri definitive în instanță.
  • Situații speciale – insolvență și/sau faliment.
  • Registrul neregulilor / Registrul debitorilor.
  • Studii de caz, discuții libere, analize și exemple concrete din practica de control în domeniul proiectelor cu finanțare europeană și a fondurilor naționale aferente.
Codrina ANDRIOAIEI

Experiență de 18 ani în domeniul gestiunii fondurilor europene

Experiență de 18 ani în domeniul gestiunii fondurilor europene ( 2006- prezent ), dintre care 16 ani ca activitate de verificare și control în cadrul structurii de constatare nereguli și antifraudă din cadrul autorității de management din Ministerul Dezvoltării.( mai multe denumiri în cursul anilor).
În cadrul structurii de constatare nereguli și antifraudă, în calitate de consilier superior, am avut în atribuții și efectuarea de analize, puncte de vedere, observații si identificarea de soluții în vederea rezolvării diferitelor situații semnalate de diferite structuri din cadrul Autorității de Management, structura de control având atribuții și în emiterea notelor de verificare suplimentare necesare înainte de efectuarea decontărilor în cadrul proiectelor finanțate.

Expertiza

Constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, respectiv stabilirea corecţiilor financiare ca urmare a constatătrii neregulilor apărute în aplicarea de către beneficiari, a prevederilor privind procedurile de achiziţie publică, fie în raport cu reglementările naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, fie cu procedurile specifice de achiziţii aplicabile beneficiarilor privaţi, prin individualizarea obligaţiei de plată sub forma unui titlu de creanţă, potrivit prevederilor legale naţionale specifice.
Participarea la elaborarea manualelor de proceduri specifice activităţii de verificare şi control pentru AM POR.
Verificarea proiectelor, de la evaluare la sfârșitul perioadei de sustenabilitate: eligibilitatea finanțării, implementarea potrivit clauzelor contractuale și îndeplinirea obiectivelor asumate și a indicatorilor.
Verificarea tehnică și financiară a proiectelor în termeni de legalitate, regularitate și conformitate pentru a determina eligibilitatea cheltuielilor, identificarea și stabilirea și recuperarea plăților necuvenite din bugetul UE.
Verificarea rezonabilității sumelor incluse în bugetele previzionate ale contractelor/ deciziilor de finanțare, realitatea și regularitatea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziții utilizate și rezonabilitatea prețului menționat într-un contract pentru lucrări, bunuri și servicii.
Verificarea existenței conflictelor de interese și/sau a suspiciunilor de fraudă, întocmirea sesizărilor și pregătirea documentelor justificative aferente, transmise către organele de investigare a fraudei, DNA / DLAF.
Experiență în cadrul Autorității de Management Program Regional Nord-Vest, 2022-prezent:

În cadrul AM PR NV, a îndeplinit mai multe roluri, participând la activitatea specifică pentru întocmirea întregii documentații necesare pentru aprobarea Programul Regional PR Nord-Vest 2021-2027, perioada de programare 2021-2027.
A coordonat activitatea de finalizare și aprobare a procedurilor operaționale necesare pentru derularea întregii activități în cadrul autorității de management precum și a descrierii de sistem.
A derulat activități de prevenire și am întocmit materiale de prezentare, ghiduri privind prevenția neregulilor și a fraudelor precum și măsurile antifraudă la nivelul autorității.
Materialele privind prevenția sunt publicate pe pagina oficială a AM PR NV 2021-2027.
A făcut prezentări privind prevenirea neregulilor și a fraudelor pentru mediul privat și pentru reprezentanți ai autorităților publice locale din zona nord vest.
Amparticipat la analiza preliminară a aspectelor identificate în zona nord vest pentru POR 2014-2020 în vederea întocmirii/ neîntocmirii suspiciunilor de neregulă/fraudă.

Calendar Cursuri

Înregistrare Curs

Cursuri Specializate pentru
viitori Profesioniști!