Skip to main content
search
0

Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de educatie timpurie

Buget Fonduri nerambursabile Proiect PEO: Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de educație timpurie

Bugetul total alocat este dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Nord Vest, Vest și Centru) și este în cuantum de 120.000.000 euro.

Solicitant 

Consiliul județean

Categorii de parteneri eligibili

 • Inspectoratul Școlar Județean (obligatoriu);
 • Autorități ale administrației publice locale;
 • Instituții de învățământ superior;
 • Unități de învățământ acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională.
 • Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE);
 • Furnizori privați de educație timpurie, inclusiv organizații neguvernamentale.

Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 201.000 euro.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși 2. 303 618 ,1 9 de euro (3.117,21 euro/ copil)

Grup țintă vizat de apelurile de proiecte

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, grupul țintă este format din:

 • Copii de la 3 luni la 6 ani care vor beneficia de sprijin prin proiect timp de 24 de luni

Din care: Proveniti din grupuri dezavantajate in proportie de 81% din total.

Grupurile dezavantajate vizate sunt: copiii cu cerințe educaționale speciale, cu dizabilități, de etnie romă, cu părinți plecați la muncă în străinătate, din familii numeroase ori monoparentale, cu statut socio economic scăzut sau cu nivel educațional al părinților scăzut.

 • Părinți/ reprezentanți legali/ tutori ai copiilor din grupuri dezavantajate, inclusiv persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate aflat în risc de părăsire timpurie a școlii, inclusiv părinți minori;
 • Personal didactic de predare, auxiliar (inclusiv mediatori școlari) și personal didactic de conducere, de îndrumare și control; Personal cu atribuții în domeniul educației, altul decât cel didactic: personal de îngrijire /sprijin din sistemul de ÎETC.

Activitati eligibile

1. Crearea cel puțin a unui serviciu standard/ complementar de educație, îngrijire și supraveghere, a copiilor de 3 luni 6 ani (activitate obligatorie), prin subactivități precum:

 • desfășurarea unui studiu/analize de nevoi pentru fundamentarea înființării/ extinderii serviciilor de educație timpurie la nivel județean;
 • vizite de studiu la autorități publice locale/ în unități de educație timpurie din țară și străinătate;
 • activități de facilitare comunitară și/sau consultare publică în vederea stabilirii unor obiective județene de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie;
 • elaborarea unei strategii județene de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie la nivel județean pentru asigurarea participării tuturor copiilor sub 6 ani la educație, îndeosebi a celor provenind din grupuri dezavantajate;
 • diseminarea obiectivelor și activităților stabilite prin strategiile județene de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie în rândul tuturor celor interesați;
 • înființarea/extinderea unui serviciu de educație timpurie standard/complementare (creșă, grădiniță, servicii complementare);
 • formarea personalului didactic, didactic auxiliar și administrativ din serviciile nou înființate de educație timpurie standard/complementare;
 • studii de impact/evaluarea progresului în îndeplinirea obiectivelor și activităților stabilite prin strategiile județene de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie.

2. Furnizarea serviciilor integrate de educație, îngrijire și supraveghere în cadrul serviciilor standard (crese/gradinite) sau complementare de educație timpurie înființate/extinse (activitate obligatorie), prin subactivități precum:

 • activități de informare, consiliere și sprijin al părinților/reprezentanților legali/tutorilor privind nevoile de dezvoltare ale copiilor (nutriție, siguranță, igienă, îngrijire, sănătate, educație);
 • activități de conștientizare a părinților/ reprezentanți lor legali/tutorilor privind importanța educației timpurii, inclusiv vizite la domiciliu și evenimente de tip „Ziua porților deschise”;
 • activități specifice de sprijin al părinților minori (subvenții, consiliere juridică, sprijin pentru îngrijirea copiilor etc.);
 • activități de învățare organizate în acord cu curriculum național pentru educație timpurie (jocuri și activități liber alese, rutine și tranziții, activități tematice nivel antepreșcolar și activități pe domenii experiențiale nivel preșcolar);
 • activități de evaluare și observare a progresului în dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor;
 • dotarea și amenajarea spațiilor interioare cu mobilier adecvat copiilor de 3 luni 3 ani respectiv 3 6 ani (ex. pătuțuri pentru copii, lenjerii de pat, mese și scaune pentru copii, saltele pentru odihnă, dulapuri tip vestiar, rafturi pentru centre de activi tate, mobilier și veselă pentru servirea mesei, mobilier pentru baie, inclusiv mobilier pentru schimbarea scutecelor etc.);
 • asigurarea materialelor educaționale potrivite copiilor de 3 luni 6 ani (ex. jocuri educative, cărți de colorat, cărți de povești, caiete de lucru, plastilină, acuarele, saltea senzorială, tavă cu nisip kinetic, seturi litere și cifre de diferite dimensi uni și texturi, șabloane, litere, cifre și forme geometrice, jetoane cu imagini, jocuri pentru dezvoltarea  psihomotorie, jocuri pentru stimularea limbajului, matematică, relaționare, puzzlepsihomotorie, jocuri pentru stimularea limbajului, matematică, relaționare, puzzle–uri, uri, materiale didactice de tip jocuri de manipulare si dexteritate; jocuri și jucămateriale didactice de tip jocuri de manipulare si dexteritate; jocuri și jucării, de rii, de asociere și observare, de grup şi colaborare; jocuri motrice interior/exterior; cărţi asociere și observare, de grup şi colaborare; jocuri motrice interior/exterior; cărţi adaptate antepreșcolarilor/ preșcolarilor etc.); adaptate antepreșcolarilor/ preșcolarilor etc.);
 • amenajarea centrelor de activitate (biblioteca, joc de rol, construcții, nisip și apă, amenajarea centrelor de activitate (biblioteca, joc de rol, construcții, nisip și apă, artă, știință); artă, știință);
 • dotarea și amenajarea spațiilor exterioare întrdotarea și amenajarea spațiilor exterioare într–un mod adecvat copiilor de 3 luniun mod adecvat copiilor de 3 luni–3 3 ani respectiv 3ani respectiv 3–6 ani (kituri/trasee/seturi pentru dezvoltarea psihomotorie, balansoar, 6 ani (kituri/trasee/seturi pentru dezvoltarea psihomotorie, balansoar, trambulina, leagăn, triciclete/biciclete, tobogan, spaliere, nisipar, umbrare, pietrtrambulina, leagăn, triciclete/biciclete, tobogan, spaliere, nisipar, umbrare, pietre e senzoriale, tunel, popice, mingi, cercuri etc.); senzoriale, tunel, popice, mingi, cercuri etc.);
 • asigurarea condițiilor de siguranță și securitate a mediului fizic (truse de prim asigurarea condițiilor de siguranță și securitate a mediului fizic (truse de prim ajutor, extinctor, camere de luat vederi etc.); ajutor, extinctor, camere de luat vederi etc.);
 • servicii de masă;
 • activități extracurriculare și/sau extrașcolare, inclusiv excursii, tabere, vizite la activități extracurriculare și/sau extrașcolare, inclusiv excursii, tabere, vizite la muzee, vizionarea unor spectacole de teatru cu păpuși, tabere etc.; muzee, vizionarea unor spectacole de teatru cu păpuși, tabere etc.;
 • organizarea programelor „Școala Altfel” și/sau „Săptămâna verde” respectiv a organizarea programelor „Școala Altfel” și/sau „Săptămâna verde” respectiv a programului național pentru preșcolari „Ateliere de vară”.

Activități pentru stimularea participării la educația timpurie a copiilor cu statut socio economic scăzut, de etnie romă, cu dizabilități/alte cerințe educaționale speciale, refugiați/imigranți și/sau alte categorii vulnerabile respectiv prevenirea aban donului (activitate obligatorie), prin subactivități precum:

 • identificarea copiilor de vârstă antepreșcolară și preșcolară în risc de a nu participa la educația timpurie;
 • programe de informare, de consiliere, de sprijin respectiv de consultare și implicare în decizii a părinților/ reprezentanților legali/ tutorilor copiilor de 3 luni 6 ani cu statut socio economic scăzut, de etnie romă, cu dizabilități/alte cerințe educaționale speciale, refugiați/imigranți etc.;
 • campanii de informare/ mese rotunde/ ateliere/ alte activități pentru susținerea tranziției de acasă la creșă/ grădiniță;
 • servicii de evaluare și terapie logopedică, consiliere și sprijin psihopedagogic pentru copiii cu cerințe educaționale speciale;
 • asigurarea echipamentelor, tehnologii asistive și altor resurse necesare mediu fizic, comunicațional, informațional, digital accesibil și favorabil copiilor cu cerințe educaționale speciale;
 • înființarea și dotarea de camere resursă în unitățile de educație timpurie pentru suport educațional și psihopedagogic în mod corespunzător pentru desfășurarea activităților de consiliere, asistență psihopedagogică, sprijin educațional, logopedie și/sau alte terapii specifice;
 • asigurarea personalului specializat necesar incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale în creșe și/sau grădinițe (infirmiere, interpreți, facilitator/shadow etc.);
 • susținerea copiilor din categorii vulnerabile, inclusiv roma, cu vouchere pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, mobilier specifice vârstei, transport, tehnologie asistivă;
 • personal de suport (ex. mediatori școlari) și/sau măsuri pentru asigurarea personal de suport (ex. mediatori școlari) și/sau măsuri pentru asigurarea comunicării cu părinții și/sau copiii a căror limbă maternă este alta decât româna; comunicării cu părinții și/sau copiii a căror limbă maternă este alta decât româna; activități dedicate învățării limbii române pentru copiii a căror limbă maternă este alta activități dedicate învățării limbii române pentru copiii a căror limbă maternă este alta decât rdecât româna; omâna;
 • activități de studiu a limbii materne respectiv a istoriei, tradițiilor și culturii activități de studiu a limbii materne respectiv a istoriei, tradițiilor și culturii minorității căreia îi aparțin antepreșcolarii/preșcolarii; minorității căreia îi aparțin antepreșcolarii/preșcolarii;
 • activități școlare/extrașcolare/extracurriculare care recunosc și reflectă activități școlare/extrașcolare/extracurriculare care recunosc și reflectă diversitatea etnică, lingvistică, religioasă a copiilor, părinților/reprezentanților legali și diversitatea etnică, lingvistică, religioasă a copiilor, părinților/reprezentanților legali și comunității locale; comunității locale;
 • campanii, mese rotunde, ateliere și alte activități de combatere a discriminării, campanii, mese rotunde, ateliere și alte activități de combatere a discriminării, excluziunii, stereotipurilor și stigmatizării copiilor cu statut socioexcluziunii, stereotipurilor și stigmatizării copiilor cu statut socio–economic scăzut, de economic scăzut, de etnie romă, cu dizabilități/alte cerințe educaționale speciale, refugiați/imigranțietnie romă, cu dizabilități/alte cerințe educaționale speciale, refugiați/imigranți și alte și alte categorii vulnerabile; activități de desegregare; categorii vulnerabile; activități de desegregare;
 • întâlniri și ateliere de lucru a personalului unităților de educație timpurie cu întâlniri și ateliere de lucru a personalului unităților de educație timpurie cu reprezentanții direcției de sănătate publică respectiv a serviciilor publice de asistență reprezentanții direcției de sănătate publică respectiv a serviciilor publice de asistență socială în vederea asigurării unei viziuni unitare cu privire la funcționarea servicisocială în vederea asigurării unei viziuni unitare cu privire la funcționarea serviciilor de ilor de educație timpurie incluzivă si de calitate si pentru remedierea la timp a unor eventuale educație timpurie incluzivă si de calitate

Cheltuieli Eligibile

 • Cheltuielile salariale aferente liderului de parteneriat/partener unic (managerul de proiect, responsabil financiar și, opțional, responsabil achiziții publice și asistent manager
 • Cheltuielile salariale aferente partenerului (coordonator de proiect din partea partenerului, responsabil financiar și, opțional, responsabilul de achiziții publice și asistent manager)
 • Cheltuieli salariale cu personalul implicat în implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)
 • Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori)
 • Onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/cooptați
 • Cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu și experți implicați în implementarea proiectului
 • Cheltuieli cu deplasarea pentru participanți grup țintă
 • Cheltuieli pentru consultanță și expertiză
 • Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare
 • Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/autorizații/garanții bancare
 • Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/autorizații/garanții bancare necesare pentru implementarea proiectuluinecesare pentru implementarea proiectului
 • Cheltuieli cu achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse
 • Cheltuieli cu achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare proiectuluisimilare necesare proiectului
 • Cheltuieli cu hrana
 • Cheltuieli cu hrana
 • Premii
 • Cheltuieli de leasing fără achiziție
 • Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale
 • Cheltuieli de tip FEDR cu excepția construcțiilor, terenurilor, achiziția imobilelor
 • Cheltuielile indirecte vor fi decontate ca rată forfetară fixă de 15% din costurile directe cu personalul, per proiect
Status finantare: ACTIVA

Documente Utile

Perioada de depunere proiect:
11 Iunie 2024 – 10 Septembrie 2024
Program
Programul Educație și Ocupare
Close Menu