Skip to main content

În regiunile de dezvoltare ale României, există o lipsă de informare cu privire la finanțările disponibile, iar scopul pe termen lung este de a educa și motiva oamenii să se implice în economia socială. Acest lucru se va realiza prin proiectele depuse în cadrul apelului, care vor oferi informații corecte și vor stimula interesul pentru dezvoltarea afacerilor sociale. Calificările dobândite în antreprenoriatul din economia socială vor permite beneficiarilor să inițieze propriile afaceri sau să se angajeze în structuri de economie socială.

Ideal, înființarea acestor structuri va aduce stabilitate financiară pentru cei implicați și va crea oportunități de angajare pentru alții, cu accent pe obținerea unui profit social mai mare decât unul economic. Impactul estimat al acestor acțiuni constă în dezvoltarea expertizei în antreprenoriat și economie socială, atragerea de persoane în antreprenoriatul din economia socială și diversificarea mediului socio-economic. De asemenea, se va ajuta persoanele vulnerabile să depășească vulnerabilitatea lor profesională și socială.

Aceste intervenții vor impacta în mod pozitiv calitatea vieții grupului țintă și a comunităților în care vor activa întreprinderile sociale. Piața muncii locală și regională va beneficia de noi locuri de muncă și sprijin financiar. Educarea populației în privința planificării afacerilor va contribui la revitalizarea comunităților urbane.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin intermediul Autorității de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO), a dat startul apelurilor competitive pentru susținerea inițiativelor de înființare a întreprinderilor sociale în zonele urbane. Aceste apeluri sunt destinate organizațiilor care doresc să devină administratori de granturi și să sprijine persoanele interesate să înceapă întreprinderi sociale în aceste medii.

Acest apel este destinat exclusiv regiunilor cu un nivel mai redus de dezvoltare, cum ar fi Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Sud-Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Centru. Proiectele depuse în cadrul acestui apel pot fi implementate în una sau mai multe dintre aceste regiuni.

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) pentru perioada 2021-2027 a lansat recent apelul competitiv numit „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban”

Date Importante

Data deschiderii apelului de proiecte este 18.08.2023, ora 16.00.

Perioada de depunere a proiectelor în sistemul informatic MySMIS2021: începând cu data de 18.08.2023, ora 16.00.

Data şi ora închiderii apelului de proiecte este 13.11 .2023, ora 16.00.

Obiectiv Specific

Obiectivul specific al acestui apel este îmbunătățirea accesului la piața muncii și implementarea de măsuri de activare pentru toate categoriile de persoane în căutarea unui loc de muncă, cu accent pe tineri, șomeri de lungă durată și grupuri defavorizate, precum și promovarea activităților independente și a economiei sociale.

Grup Țintă

Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, tineri cu vârsta de până în 35 de ani, șomeri, șomeri de lungă durată, persoane din grupuri dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive.

Numărul total de participanți din grupul țintă trebuie  fie de minim 136 pentru  dosarul  obțină punctaj maxim.

Condiţii de eligibilitate solicitanţi şi parteneri

Organizații legal constituite în România sunt eligibile pentru a aplica.

Categorii de Solicitanți Eligibili

 • Entități ale economiei sociale: Rețele, uniuni, federații.
 • Furnizori de servicii sociale
 • Furnizori de formare profesională: Autorizați, publici și privați.
 • Alte organizații: ONG-uri, organizații sindicale, organizații patronale, camere de comerț.
 • Autorități publice: Doar ca parteneri, în colaborare cu entitățile de mai sus.

Categorii de Parteneri Eligibili

Toate entitățile eligibile pot fi parteneri, cu excepția autorităților publice centrale sau locale, care pot fi doar parteneri, nu beneficiari unici.

Activițăti Care întrunesc Condițiile Apelului

Activitățile eligibile în cadrul acestui apel includ:

Etapa I-  Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

 • Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului (activitate conexă)
 • Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate (activitate conexă)
 • Derularea programelor de formare antreprenorială (activitate relevantă)
 • Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale (activitate conexă)
 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (activitate relevantă)
 • Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat , a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate relevantă)
 • Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate relevantă)

Durata de implementare etapei I este de maximum 12 luni de la data de începere a perioadei de implementare a proiectului.

Beneficiarul trebuie sa se asigure că bifează:

 • îmbunătățirea competențelor în domeniul antreprenorial (atestată prin obținerea certificatului de absolvire) a cel puțin 80% din persoanele care intenționează să înființeze o întreprindere socială, cu respectarea indicatorilor propuși în cererea de finanțare, justificate prin prezentarea către Autoritatea de Management pentru PEO, respectiv Organismul intermediar responsabil, a certificatelor de absolvire emise de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • elaborarea planurilor de afaceri, individual sau în echipă de participanți în cadrul cursurilor de formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale;
 • minimum 21 de planuri de afaceri selectate, în cazul proiectelor care vizează o regiune/mai multe regiuni de dezvoltare sau minim 10 de planuri de afaceri selectate, în cazul proiectelor care vizează un teritoriu inclus în programul Investiții Teritoriale Integrate
 • semnarea contractelor de subvenție

Etapa II- Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale:

 • Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectu lui (activitate relevantă)
 • Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate (activitate relevantă)

Durata de implementare a etapei II este de minimum 14 luni dar nu mai mult de 18 luni de la finalizarea Etapei I.

Rezultate urmărite:

 • Valoare mai mare sau egală cu 136 locuri de muncă nou create, respectiv mai mare sau egală cu 80 locuri de muncă nou create, in cazul ITI
 • 90,00% din participanți au finalizat formarea cu certificat (din cei care au participat la schimb de bune practici/instruiri)
 • Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze numarul minim de persoane pe care s-a obligat sa le angajeze, in cadrul intreprinderilor nou infiintate, conform planului de afaceri, dar nu mai puțin de 4 persoane , corespunzător a 4 locuri de muncă înființate. Locurile de munca nou create trebuie sa fie cu normă de lucru de cel putin 4 ore/zi și pe perioadă nedeterminată.

Bugetul Alocat Apelului de Proiecte cu Finanțare Europeană

Alocarea financiară a prezentului apel este de 104.917.647 euro (contribuția UE + contribuția națională), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Sud Vest Oltenia, Sud Est, Sud Muntenia, Nord Est, Nord Vest, Vest și Centru).

De asemenea, acest apel prevede alocări speciale pentru Zonele de Tranziție Integrată (ITI): 12.857.220 euro, distribuiti astfel:

 • ITI Valea Jiului 2.857.160
 • ITI Țara Făgărașului 1.428.580
 • ITI Moții, Țara de Piatră 2.857.160
 • ITI Delta Dunării 5.714.320,00

Este important de menționat că Regiunea București-Ilfov este exclusă de la finanțare în cadrul acestui apel de proiecte.

În cadrul prezentului apel de proiecte, valoarea totală maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000 euro.

Prin excepție, în cazul proiectelor care vizează o strategie ITI, valoarea totală maximă eligibilă a unui proiect este de 1.428.580 euro.

Minim 70% din bugetul proiectului va fi alocat subvențiilor pentru înființarea întreprinderilor sociale (cheltuieli care intră sub incidența ajutorului de minimis) Maxim 30% din bugetul proiectului va fi alocat cheltuielilor nesubsumate schemei de ajutor de minimis.
Valoarea ajutorului de minimis acordat per întreprindere socială nou creată este de maxim 100.000,00 euro/întreprindere, pentru minim 4 locuri de muncă nou create. Indiferent de valoarea ajutorului de minimis solicitată pentru o întreprindere socială nou creată, este
obligatoriu ca, în cadrul fiecărei întreprinderi sociale să se înființeze minim 4 locuri de muncă.
În cadrul prezentului apel de proiecte nu vor fi finanțate proiecte a căror valoare a asistenței financiare nerambursabile (contribuția UE + contribuția națională) este mai mică sau egală cu 201.000 euro.

Best Smart Consulting

Dacă ești interesat de acest program, de a obține finanțare europeană cu ușurință sau dorești să clarifici anumite aspecte ne găsești pe email/telefon sau poți completa formularul de contact de mai jos.

Ligia Neacșu
DIRECTOR GENERAL

Mobil:  +40 722 531 496
Email: ligia.neacsu@bestsmart.ro